Policyer och certifieringar

Ledningssystem för kvalitet (ISO 9001)

Genom kvalitetsledningssystemet ISO 9001 kan Quadient kontinuerligt övervaka och hantera kvaliteten inom alla verksamhetsområden. Standarden är världens mest erkända kvalitetsledningsstandard och beskriver olika sätt att uppnå, och skapa riktmärken för, konsekvent goda resultat och bra service. Sedan 2007 har Quadient varit stolt innehavare av ISO 9001-certifieringen för hela organisationen.

Vår policy är att förstå och uppfylla våra kunders, leverantörers, anställdas och aktieägares krav, att kontinuerligt förbättra våra processer och tjänster, att leverera produkter och tjänster i tid och med god ändamålsenlighet, att erbjuda support och service som säkerställer att våra produkter och lösningar används på bästa sätt, att följa regelkrav och gällande internationella och industriella standarder samt att höja de anställdas kompetens och ge dem möjlighet att utvecklas.

Miljöledningssystem (ISO 14001)

ISO 14001 är en internationellt vedertagen standard som beskriver hur man inför ett effektivt miljöledningssystem. Standarden har hjälpt Quadient att förbli kommersiellt framgångsrikt utan att bortse från vårt miljöansvar, och att växa samtidigt som vi minskar miljöeffekterna av denna tillväxt. Quadient införde standarden 2014, och har uppnått certifiering enligt den för flera anläggningar.

Vår policy är att eftersträva att förhindra, eliminera och minska avfall och föroreningar genom bättre drift, återvinning och återanvändning av material överallt där det är möjligt, att bevara naturresurser, att minska material- och energiförbrukningen och att följa alla lagar och regler om miljöskydd.

Ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27001)

ISO 27001 är en internationell standard som anger bästa praxis för ledningssystem för informationssäkerhet. Quadient har åtagit sig att följa bästa praxis för internationell säkerhet och har sedan 2011 varit stolt innehavare av ISO 27001-certifieringen för flera anläggningar.

Under 2017 utvidgade vi vårt ledningssystem för informationssäkerhet till att omfatta molntjänster. För att uppnå det införde vi standarderna ISO 27017 och ISO 27018 inom våra forsknings- och utvecklingsanläggningar i Tjeckien. 

Riktlinjer för säkerhetsåtgärder för molntjänster (ISO 27017)

ISO 27017 används tillsammans med standardserien ISO 27001, och innehåller utökade åtgärder för leverantörer och användare av molntjänster. Till skillnad från många andra teknikrelaterade standarder tydliggör ISO 27107 båda parternas roller och ansvar i syfte att göra molntjänster lika säkra som övriga data som ingår i ett certifierat informationsledningssystem.

Riktlinjer för skydd av personuppgifter i publika molntjänster som hanterar personuppgifter (ISO 27018)

Standarden ISO 27018 hänvisar direkt till innehållet i standarden ISO 27001 för informationssäkerhet och tillhörande guide till informationssäkerhetsåtgärder. I ISO 27018 specificeras dessa åtgärder genom integrering av de särskilda krav som gäller för skydd av personligt identifierbara uppgifter i publika molntjänster i ett befintligt ledningssystem för informationssäkerhet. Inom standarden ISO 27018 har innehållet i ISO 27002 utökats genom att de relevanta molnaspekterna har lagts till.

Vår policy är att skydda alla kunduppgifter som Quadient besitter, att skydda internt kunnande och affärsintressen samt att skydda investeringar i IKT-infrastruktur och data mot obehörig åtkomst. Vi tillhandahåller säkra IKT-tjänster som är anpassade till Quadients affärsbehov och definierar och tillämpar åtgärder som skyddar IKT-infrastrukturen mot skador till följd av manipulering, tekniska fel eller organisatoriska brister. Vi tillförsäkrar att våra anställda har tillräcklig utbildning för att hantera information på ett säkert sätt och följa relevanta juridiska och interna riktlinjer.

Capability Maturity Model Integration (CMMI)

Capability Maturity Model Integration, eller CMMI, är en processmodell som innehåller en tydlig definition av vilka åtgärder som en organisation bör vidta för att främja ett beteende som leder till bättre resultat inom utveckling och tjänster. Quadient har certifierats på nivå 3 enligt CMMI för nyckelprocesser inom utveckling sedan 2007 och inom tjänster sedan 2014.

Vår policy är att leverera exceptionellt högpresterande produkter och lösningar, som är utomordentligt användbara, samtidigt som vi bibehåller lägsta möjliga defekttäthet och alltid ser till att vi levererar i tid till våra kunder och samarbetspartners.