Användarvillkor

Genom att komma åt Quadients webbplats (”webbplatsen”) samtycker du (”användaren”, ”du”, ”dig”, ”din” eller ”ditt”) härmed till att vara bunden av samtliga bestämmelser och villkor som ingår i dessa användarvillkor (”avtalet”). Quadient förbehåller sig rätten att när som helst ändra bestämmelserna i avtalet. Det uppdaterade avtalet tillgängliggörs online och gäller så fort som det publiceras på Quadients webbplats. Användarens fortsatta åtkomst av Quadients webbplats efter att ett eventuellt uppdaterat avtal har publicerats innebär att användaren godkänner avtalet och samtycker till att vara bunden av ändringarna. Om användaren inte godkänner bestämmelserna och villkoren i detta avtal, eller eventuella uppdaterade avtal, får användaren inte komma åt eller använda Quadients webbplats i något syfte och ska omedelbart upphöra med sådan åtkomst och användning av webbplatsen. 
 

1. Presentation av webbplatsen

Webbplatsen är avsedd för att tillhandahålla information om Quadient-koncernen och länkar till koncernens övriga webbplatser. Webbplatsen tillhör Quadient s.r.o., ett Neopost SA-företag. Neopost SA är ett franskt aktiebolag (société anonyme) med ett aktiekapital på 34 562 912 EUR som är inregistrerat hos handels- och bolagsregistret i Nanterre med registreringsnummer 402 103 907 och säte 42–46 avenue Aristide Briand – 92220 Bagneux, Frankrike. Neopost SA verkar under handelsnamnet Quadient. Quadients marknadsföringsteam är ansvarig utgivare.
 

2. Skydd för immateriella rättigheter, varumärken och kännetecken

Samtliga sidor på webbplatsen och webbplatsen som helhet är skyddade av lagar och regler om immateriella rättigheter och industriell äganderätt. Du får visa, på elektronisk väg kopiera, ladda ner eller skriva ut hela eller delar av materialet på webbplatsen under förutsättning att du inte ändrar eller raderar några upphovsrättsliga meddelanden, varumärken eller annan information om äganderätt som ingår i materialet. När du visar, kopierar, laddar ner eller skriver ut material på eller från webbplatsen tillhandahåller Quadient materialet till dig under en licens som kan återkallas. Quadient kan fritt välja att återkalla licensen när som helst utan föregående meddelande eller ansvar. Quadient behåller den fullständiga äganderätten till allt material och alla tillhörande immateriella rättigheter.

All annan användning av material på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till ändring, omarbetning, spridning, överföring, uppvisning, sändning, reproduktion, publicering, licensiering oavsett metod, omvänd kompilering, överlåtelse eller försäljning av eller skapande av härledda verk från något material, någon information, någon programvara, någon produkt eller någon tjänst från webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Quadient är uttryckligen förbjuden. Quadient förbehåller sig rätten att vidta åtgärder mot intrång i dess immateriella rättigheter, inklusive rättsliga åtgärder.

3. Skydd för bilder

Bilder, videor eller fotografier som ingår på webbplatsen tillhör Quadient och/eller används av Quadient med tillstånd från respektive ägare. Användning av dessa bilder, videor eller fotografier utan föregående skriftligt tillstånd från Quadient är förbjuden. Otillåten användning kan leda till brott mot upphovsrätten, rätten att använda en bild, privata rättigheter eller andra lagar och regler som rör annonsering eller kommunikation.

4. Användning av webbplatsen

Quadient ansvarar inte för eventuella förluster till följd av åtkomst eller användning av webbplatsen, till exempel eventuella försämringar, störningar, ändringar eller virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom. Även om Quadient gör alla rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på webbplatsen ansvarar företaget inte för eventuella fel eller utelämnanden.

5. Friskrivning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla skadeslösa Quadient, dess dotterbolag, företagsledare, styrelseledamöter, anställda, ombud, licenstagare och andra personer som är inblandade i att skapa, framställa och sprida webbplatsen mot eventuella krav, ansvar, utgifter (däribland rättsliga utgifter) som uppstår till följd av något brott mot användarvillkoren eller din åtkomst eller användning av webbplatsen som beskrivs i detta avtal eller det material som ingår på webbplatsen.

6. Ansvarsbegränsning

ALL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ QUADIENTS WEBBPLATS LÄMNAS I BEFINTLIGT SKICK MED EVENTUELLA FEL OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. QUADIENT OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE ELLER TILL FÖLJD AV PARTSBRUK, SEDVÄNJA ELLER HANDELSBRUK. QUADIENT OCH DESS LEVERANTÖRER SKA INTE ANSVARA FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLORAD VINST ELLER INTÄKT, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR, FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DATA TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA QUADIENTS WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN PRODUKT ELLER TJÄNST FRÅN QUADIENT SAMT SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER TILLIT TILL DEN GIVNA INFORMATIONEN, ÄVEN OM QUADIENT ELLER DESS LEVERANTÖRER HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. 

7. Länkar till andra webbplatser

Quadient tillhandahåller länkar från sin webbplats till andra relaterade och icke-relaterade webbplatser. Dessa webbplatser är fristående från webbplatsen. Quadient styr inte över dessa webbplatser eller deras innehåll. Länkarna till dessa webbplatser utgör inte några rekommendationer eller partnerskap av något slag mellan Quadient och webbplatserna. Quadient ska därför inte hållas ansvarigt för webbplatsernas tillgänglighet, innehåll, produkter, annonsering eller något material som presenteras på dem. Relaterade eller icke-relaterade webbplatser styrs av egna bestämmelser och villkor samt sekretesspolicyer.

8. Gällande lagstiftning och jurisdiktion

Webbplatsen drivs av Quadient, vars säte är beläget i Frankrike. Quadient styrs av fransk lagstiftning och domstolarna i Frankrike ska ha exklusiv behörighet i händelse av tvist gällande dessa villkor. Användare av webbplatsen utanför Frankrike ska följa alla gällande lokala lagar och regler.

9. Åtkomst av webbplatsen

Quadient förbehåller sig rätten att ändra, dra in eller avbryta åtkomsten av hela eller delar av webbplatsen helt efter eget godtycke, inklusive men inte begränsat till ändringar av innehåll, användning av innehåll eller tidpunkter för tillgänglighet, utan föregående meddelande. Genom att använda den här webbplatsen bekräftar och godkänner du att du ensam ansvarar för inköp och användning av eventuell internetanslutning eller utrustning och program för internetåtkomst.

10. Otillåten användning

Quadients webbplats får inte användas för att lägga upp eller överföra stötande, skadligt, olagligt, hotfullt, ärekränkande, kränkande, obscent, förolämpande, hatiskt, provocerande, diskriminerande, pornografiskt eller profant material, eller något material som skulle kunna utgöra, eller uppmuntra till handlingar som skulle kunna utgöra, brott, leda till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot lagen. Quadient förbehåller sig rätten att vidta sådana åtgärder som det finner lämpliga i fall då Quadients webbplats används för att sprida sådant material.

11. Personuppgiftsskydd

För mer information om Quadients dataskyddspolicy, se sekretesspolicyn för Quadients webbplats.

12. Kontakt

Frågor eller kommentarer om de allmänna användarvillkoren kan ställas till Quadients webbansvarige på följande adress: corporate-web@quadient.com

Open configuration options